Положення про виконавчий апарат

Положення

про виконавчий апарат Самбірської районної ради

І. Загальні засади

1. Виконавчий апарат районної ради (далі – виконавчий апарат) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» утворюється районною радою за поданням голови районної ради і працює під керівництвом голови районної ради.
2. Виконавчий апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Українi”, “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, iншими Законами України, постановами Верховної Pади України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рiшеннями районної ради та розпорядженнями голови районної ради.
3. Організація роботи виконавчого апарату районної ради здійснюється відповідно до Регламенту районної ради, Інструкції з діловодства у Самбірській районній раді, а також цього Положення, що затверджується на сесії районної ради.
4. Положення про відділи та посадові інструкції працівників апарату районної ради затверджуються розпорядженням голови районної ради.

ІІ. Структура виконавчого аппарату

1. Структура та чисельність виконавчого апарату визначається районною радою за поданням голови ради. Працівники виконавчого апарату приймаються на роботу головою районної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченого законом і звільняються розпорядженням голови ради.
2. До складу виконавчого апарату входять: керуючий справами виконавчого апарату районної ради; радник голови районної ради (патронатна служба); організаційний відділ; загальний відділ; відділ земельних та економічних питань; бухгалтерська служба; радник з юридичних питань.
3. Відділи та посадові особи в своїй діяльності керуються положеннями про відповідний відділ та посадовими інструкціями, затвердженими головою районної ради.
4. Витрати на утримання апарату районної ради здійснюються за рахунок коштів районного бюджету, встановлених районною радою.
5. Посадові особи виконавчого апарату районної ради один раз на 4 роки підлягають атестації, яка проводиться за умовами та в порядку, визначеними Типовим положенням про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року № 1440.
6. Після закінчення терміну або дострокового припинення повноважень районної ради виконавчий апарат продовжує виконувати свої обов’язки. У разі зміни радою структури та чисельності виконавчого апарату, відповідні працівники звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.
Обрання нового складу районної ради, її керівників не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчого апарату ради крім працівників патронатної служби.

ІІІ. Основні завдання та функції

Виконавчий апарат:
1. Здійснює організаційне, інформаційне, правове і матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, її президії, постійних комісій, депутатів, депутатських фракцій і депутатських груп щодо організації затвердження районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, здійснення контролю за їх виконанням, а також вирішення інших питань місцевого життя, віднесених законом до компетенції районної ради.
2. Забезпечує взаємодію районної ради з районною державною адміністрацією, її відділами, управліннями, а також з політичними партіями, рухами, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування району.
3. Надає правову, методичну і консультативну допомогу місцевим радам району у здійсненні наданих їм повноважень, дотриманні законності в їх діяльності, проводить при необхідності навчання депутатів районної ради.
4. Узагальнює та розповсюджує передовий досвід роботи органів місцевого самоврядування району, постійних комісій та органів самоорганізації населення.
5. Забезпечує гласність в роботі органів місцевого самоврядування, постійних комісій, президії та депутатів районної ради шляхом висвітлення їх діяльності в засобах масової інформації та на веб-сайті районної ради.
6. Готує разом з відповідними управліннями та відділами райдержадміністрації телефонні довідники, статистичні довідки та інші матеріали, необхідні для роботи депутатів і постійних комісій.
7. Забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою.
8. Відповідно до вимог законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про звернення громадян» забезпечує доступ до публічної інформації, розглядає, оприлюднює, систематизує та надає відповіді на запити на інформацію та електронні петиції.

IV. Забезпечення сесійної роботи ради

На виконавчий апарат покладається:
1. Підготовка сесій районної ради, повідомлення депутатів і населення про час і місце проведення сесій районної ради, своєчасне доведення до депутатів проектів рішень з питань, які вносяться на розгляд ради;
2. Участь у підготовці проектів рішень районної ради з питань:
– обрання голови, заступників голови ради і звільнення їх з посади або дострокового припинення їх повноважень;
– утворення та обрання постійних комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;
– утворення президії, затвердження положення про неї, зміна її складу;
– утворення тимчасових контрольних комісій районної ради;
– затвердження регламенту, плану роботи ради;
– заслуховування звітів голови ради, постійних комісій;
– заслуховування повідомлень депутатів;
– заснування засобів масової інформації та заслуховування їх керівників;
– дострокового припинення повноважень депутатів у випадках, передбачених законодавством;
– визначення кількісного складу ради;
– здійснення повноважень щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і місцевого самоврядування та інших питань, що входять до компетенції районної ради.
3. Організація обговорення доповідей і проектів рішень районної ради з питань, віднесених до її компетенції, на засіданнях постійних комісій, узагальнення внесених на цих засіданнях пропозицій і зауважень;
4. Організація обговорення за дорученням голови ради, тез доповідей та проектів рішень серед населення та у трудових колективах, узагальнення поданих зауважень і пропозицій;
5. Узагальнення депутатських запитів, пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях або переданих в письмовій формі головуючому на сесіях, доручень виборців, направлення їх виконавцям;
6. Забезпечення контролю за виконанням депутатських запитів, пропозицій та зауважень, доручень виборців інформування депутатів районної ради про результати їх вирішення;
7. Ведення протоколів сесій районної ради, оформлення та своєчасне доведення рішень ради до виконавців, сприяння у виконанні рішень ради;
8. Інформування про проведення сесій районної ради на веб-сайті районної ради;
9. Ведення діловодства, здійснення контролю за проходженням документів у виконавчому апараті районної ради.

V. Забезпечення роботи президії районної ради

Виконавчий апарат забезпечує:
підготовку матеріалів на засідання президії районної ради, повідомлення членів президії про час і місце засідання, ведення протоколу засідання президії районної ради.

VІ. Забезпечення роботи постійних комісій районної ради

Виконавчий апарат:
– забезпечує організаційне, консультаційно-методичне та технічне обслуговування діяльності постійних комісій районної ради, узагальнення пропозицій та узгодження планів роботи постійних комісій, складання графіків засідань, створення їм необхідних умов для ефективної діяльності в підготовці проектів рішень районної ради, ведення протоколів.
– допомагає депутатам районної ради у питаннях, що належать до компетенції постійних комісій районної ради, взаємодії з органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, залученню спеціалістів до роботи по підготовці відповідних проектів рішень, висновків і пропозицій;
Розпорядженням голови районної ради закріплюються працівники районної ради за постійними комісіями, з метою кращої організації роботи та надання методичної допомоги

VІI. Сприяння депутатам районної ради у здійсненні їх повноважень

Виконавчий апарат :
1. Надає консультації депутатам у питаннях виконання депутатських обов’язків, забезпечує їх необхідними інформаційно-довідковими матеріалами;
2. Надає разом з працівниками місцевих рад допомогу в діяльності депутатів на виборчих округах, їх зустрічей з виборцями, веденні особистого прийому, розгляді заяв і скарг громадян;
3. Сприяє депутатам у проведенні звітів перед виборцями, трудовими колективами і громадськими організаціями, узагальнює внесені на них доручення виборців, вживає заходів до їх реалізації.

VIIІ. Правове забезпечення діяльності депутатів, постійних комісій районної ради

Виконавчий апарат здійснює облік законодавства України, забезпечує ведення довідкової та консультативної роботи, вносить пропозиції щодо відповідності чинному законодавству підготовлених проектів рішень.

ІХ. Забезпечення контрольно-аналітичної діяльності районної ради

Виконавчий апарат:
1. Систематично вивчає і аналізує хід виконання актів законодавчої і виконавчої влади, прийнятих рішень районної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, регулярно готує відповідні аналітичні матеріали і надає їх керівництву районної ради, депутатам;
2. Вивчає і аналізує питання управління спільною власністю, територіальних громад сіл, селища, міст району, готує пропозиції по їх вдосконаленню:
3. Вивчає та узагальнює практику здійснення районною державною адміністрацією делегованих радою повноважень, вносить за результатами пропозиції;
4. Надає методичну і консультативну допомогу міським, селищній та сільським радам у здійсненні контрольно-аналітичної діяльності.

X. Забезпечення гласності, організація навчання, узагальнення передового досвіду

Виконавчий апарат:
1. Бере участь у підготовці матеріалів про роботу ради, постійних комісій та депутатів для публікації в засобах масової інформації та на веб-сайті районної ради;
2. Систематично накопичує, вивчає, узагальнює і впроваджує досвід роботи місцевих рад району, постійних комісій, депутатів;
3. Регулярно інформує керівництво ради про сесійну діяльність рад району, роботу їх постійних комісій;
4. Випускає методичні рекомендації з основних питань місцевого самоврядування, забезпечує ними відповідні ради;
5. Бере участь у розробці планів та організації навчання депутатів районної ради, міських, селищного, сільських голів та секретарів, спеціалістів апарату районної і місцевих рад.
6. Розпорядженням голови районної ради працівники апарату закріплюються за місцевими радами району з метою покращення співпраці та надання методичної допомоги.

XІ. Надає методичної і консультативної допомоги місцевим радам

Виконавчий апарат:
1. Вивчає і узагальнює практику діяльності місцевих рад і надає методичну і консультативну допомогу в удосконаленні форм і методів роботи;
2. Веде облік сесій районної ради та аналіз питань, що вносяться на їх розгляд, надає допомогу у підготовці та проведенні сесій міських, селищної, сільських рад;
3. Бере участь у підготовці та проведенні семінарів-навчань з депутатами районної і місцевих рад, головами постійних комісій районної ради, сільськими, селищним, міськими головами, секретарями цих рад.

XIІ. Організація проведення виборів, референдумів

Виконавчий апарат:
– здійснює відповідно до законодавства повноваження щодо організації проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади та місцевого самоврядування.

XIIІ. Висвітлення діяльності рад у засобах масової інформації

Виконавчий апарат:
1. Здійснює поглиблене і об’єктивне інформування населення району про поточну і перспективну діяльність районної ради, її президії, постійних комісій, депутатів;
2. Організовує співпрацю з представниками засобів масової інформації, надає практичну допомогу депутатам районної ради у підготовці їх виступів у газетах, на телебаченні і радіо;
3. Оприлюднює на офіційному веб-сайті районної ради:
– інформацію про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси районної ради;
– нормативно – правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних) прийняті головою районної ради, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно – правові засади діяльності;
– порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень районної ради; дій чи бездіяльності;
– плани проведення та порядок денний відкритих засідань районної ради;
– розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки;
– загальні правила роботи районної ради;
– розділ про доступ до публічної інформації;
– інформацію про електронні петиції;
– інформацію про діяльність районної ради (місце знаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб–сайту та електронної пошти, прізвище, ім’я та по-батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти голови районної ради та його заступника, керуючого справами районної ради, а також працівників апарату районної ради, графік прийому громадян, вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад).

XIV. Організація прийому громадян, розгляд їх пропозицій, заяв і скарг

1. Організує прийом відвідувачів, бере участь у вивченні і розгляді пропозицій, заяв і скарг, що надходять до районної ради з питань віднесених до компетенції районної ради;
2. Контролює виконання доручень керівництва районної ради по вирішенню питань, що порушуються у заявах і скаргах громадян.