Положення про президію

ПОЛОЖЕННЯ

про президію Самбірської районної ради VIІ скликання

Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1.1.

1. Президія районної ради (далі – президія) створюється за рішенням ради та діє в межах строку її повноважень відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
2. Президія є дорадчим органом Самбірської районної ради (далі – рада), який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається винести на розгляд ради, а також за пропозиціями голови ради і членів президії. В міжсесійний період президія ради може надавати рекомендації з інших питань, що віднесені до компетенції районної ради Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
3. До складу президії входять: голова ради, заступник голови ради, голова районної державної адміністрації (за згодою), голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій ради. Президію очолює голова районної ради.
4. Порядок діяльності президії районної ради визначається Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом Самбірської районної ради, іншими законодавчими та нормативними актами, а також цим Положенням.

Стаття 1.2.

1. Основною організаційною формою діяльності президії є засідання, що проводяться як звичайні, спільні та виїзні.
2. Засідання президії проводяться гласно і відкрито та скликаються за необхідністю, але не менш одного разу на квартал.
3. За рішенням президії, яке приймається більшістю голосів від загального складу, можуть проводитися закриті засідання президії
4. Засідання президії скликається головою ради, а за його відсутності –заступником голови ради, і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Засідання президії відкриває і веде голова ради або заступник голови ради.
Голосування на засіданні здійснюється членами президії особисто і відкрито. Підрахунок результатів під час відкритого голосування здійснюється в порядку, визначеному головуючим на засіданні.

Розділ 2. Порядок роботи президії

Стаття 2.1.

1. Президія здійснює свою роботу у формі засідань.
2. Рішення президії приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні.
3. За запрошенням президії або голови ради, у засіданнях можуть брати участь інші депутати районної ради, голови місцевих рад району, заступники голови районної державної адміністрації, керівники відділів, управлінь, інших служб районної державної адміністрації, організацій і установ, представники громадських об’єднань за запрошенням.
4. У випадку відсутності з поважних причин голови комісії, в засіданні бере участь заступник голови комісії або секретар.
5. На засіданні президії під час обговорення питань члени президії можуть ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні, брати участь у дебатах.
6. Рішення президії підписує голова ради або головуючий на засіданні заступник голови ради. За необхідності, не пізніше як через 3 дні після проведення засідання президії, вони направляються виконавцям.

Стаття 2.2.

1. Засідання президії протоколюються виконавчим апаратом ради.
У протоколі засідання президії обов’язково зазначається:
– № протоколу, дата, час і місце проведення засідання; прізвище головуючого на засіданні;
– дані про присутніх на засіданні членів президії;
– список запрошених на засідання президії осіб;
– порядок денний засідання;
– розглянуті питання порядку денного;
– прийняті рішення.
До протоколу засідання президії додаються:
– матеріали, проекти рішень ради;
– інші матеріали, які надійшли під час роботи президії.
2. Протоколи засідань президії можуть надаватися для ознайомлення членам президії, а також іншим депутатам ради за їх письмовим зверненням.

Розділ 3. Повноваження президії

Стаття 3.1.

Президія ради:
1. Готує пропозиції про скликання ради, обговорює внесені у встановленому регламентом ради порядку питання, що плануються розглядати на пленарному засіданні ради і дає рекомендації щодо включення їх до порядку денного сесії.
2. Погоджує порядок денний сесії.
3. Здійснює підготовку до сесії ради питань, які вносяться на її розгляд; сприяє своєчасному доведенню рішень ради до виконавців. Організовує контроль за їх виконанням.
4. Представляє раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями.
5. Представляє раді кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою після попереднього погодження їх у постійних комісіях ради.
6. Координує діяльність постійних комісій, депутатських груп і фракцій, сприяє організації виконання їх рекомендацій і зауважень.
7. Організовує взаємодію районної ради з трудовими колективами, громадськими організаціями, об’єднаннями громадян у вирішенні питань місцевого життя.
8. Сприяє депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, розглядає питання, пов’язані із звільненням депутатів згідно з законодавством від виконання службових або виробничих обов’язків для роботи в раді, її органах і у виборчих округах, вживає заходів до реалізації пропозицій і зауважень депутатів, внесених на сесії ради, вносить на сесії ради пропозиції з питань, пов’язаних з реалізацією прав і обов’язків депутатів.
9. Організовує узагальнення наказів виборців і вносить їх на розгляд ради, сприяє депутатам в реалізації даних їм наказів.
10. Сприяє розвитку гласності, організовує вивчення громадської думки про роботу ради і її органів, використовує пропозиції і зауваження громадян у практичній роботі.
11. Листи, заяви і скарги громадян, колективів, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій можуть бути предметом розгляду на засіданні президії після попереднього розгляду їх постійними комісіями.
12. Організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд ради, з контролю за виконанням рішень ради, в тому числі прийнятих на запити депутатів, пропозиції та критичні зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради.
13. Здійснює підготовку і вносить на розгляд ради пропозиції з питань адміністративно-територіального устрою після їх попереднього обговорення в постійній комісії.
14. Розглядає питання політичної і соціально-економічної ситуації в районі і виробляє пропозиції та рекомендації раді і голові ради.
15. Розглядає питання про вступ ради в асоціації, об’єднання з подальшим затвердженням його на сесії.
16. Вносить пропозиції голові ради щодо проведення виїзних засідань постійних комісій, а також семінарів, навчання депутатів районної ради, у тому числі з виїздом в інші райони для обміну досвідом.
17. Президія виконує інші окремі повноваження ради, делеговані їй радою.

Стаття 3.2.

Прийняття президією рішень з питань, що потребують попереднього розгляду відповідними постійними комісіями не допускається.

Розділ 4. Прикінцеві положення

Стаття 4.1.

Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президії здійснює виконавчий апарат районної ради.