Положення про комісії

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Самбірської районної ради

1. Загальні положення

        Постійні комісії є органами Самбірської районної ради, відповідальними перед нею і їй підзвітними.
        Постійні комісії ради обираються радою з числа депутатів Самбірської районної ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
        Депутат районної ради може бути обраним тільки до складу однієї постійної комісії.
        Депутатські групи, фракції мають право на пропорційне представництво в постійних комісіях ради.
        Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії на першій сесії районної ради. Заступники голів і секретарі комісій обираються на засіданні постійних комісій. Пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради вносить голова районної ради. Питання структури комісій вирішуються відповідною комісією.
        Всі члени комісії користуються рівними правами.
        До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та заступник голови районної ради.
        Протягом строку своїх повноважень районна рада може утворювати нові постійні комісії ради, ліквідувати і реорганізувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

2. Повноваження постійних комісій.

        Постійні комісії Самбірської районної ради:
                1) беруть участь у розробці заходів щодо реалізації наказів виборців, сприяють в реалізації їх виконання, здійснюють контроль за їх виконанням;
                2) попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань.
        Крім того, постійні комісії Самбірської районної ради:
                – за дорученням ради або за власною ініціативою:
               1) попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, охорони навколишнього природного середовища, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;
               – за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради, або за власною ініціативою:
               1) вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках на розгляд ради;
               2) здійснюють контроль за виконанням рішень ради, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд виконавців, а в необхідних випадках на розгляд ради;
               3) розглядають пропозиції, заяви та скарги громадян. Робота із заявами і скаргами громадян проводиться у відповідності з Законом України „Про звернення громадян”, а також ст. 12 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”
        Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.
        Відповідальність за своєчасний, повний і об’єктивний розгляд звернень громадян, прийняття по них рішень та за повідомлення громадян про результати розгляду покладається на голів постійних комісій.
        Висновки та рішення постійних комісій ради мають рекомендаційний характер.
        Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду, а також вжиті заходи повинні бути повідомлені комісії у встановлений ними строк.

3. Організація роботи постійних комісій.

        Організація роботи постійно комісії ради покладається на голову комісії. На першому засіданні обирається заступник голови і секретар комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.
        Засідання постійної комісії ради скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії.
        Засідання комісії проводяться відкрито і гласно. На засіданнях комісії можуть бути присутні службові особи, представники засобів масової інформації, та громадяни, якщо розглядаються питання, що стосується їх інтересів.
        Депутат районної ради має право брати участь у роботі будь-якої постійної комісії з правом дорадчого голосу.
        На час засідання постійної комісії депутати районної ради звільняються від виконання ним виробничих або службових обов’язків.
        За рішенням постійної комісії, яке приймається більшістю голосів від загального складу, можуть проводитись закриті засідання.
        За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії ради готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Висновки і рекомендації комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
        Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови районної ради розглядаються комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях підписуються головами відповідних постійних комісій.
        За стан ведення діловодства постійних комісій відповідають голова і секретар комісій. Протоколи засідань постійних комісій оформляються в день засідань або протягом 3-х наступних днів і передаються до виконавчого апарату районної ради. Усі протоколи та поточні документи діловодства постійних комісій зберігаються у виконавчому апараті районної ради.
        Постійна комісія для вивчення питань може утворювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених, спеціалістів.
        Постійна комісія ради при необхідності може утворювати підкомісії з основних напрямків своєї діяльності.
        Постійні комісії можуть організовувати «круглі столи», конференції та інші заходи, проведення яких не суперечить чинному законодавству та Регламенту районної ради.
        Голова, заступник голови, секретар та члени постійних комісій ради працюють на громадських засадах.
        Постійні комісії діють на основі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”, даного Положення з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Регламенту Самбірської районної ради та виконують свої повноваження відповідно до функціональної спрямованості і порядку організації роботи.
        Постійні комісії ради про свою роботу регулярно інформують виборців. Відповідальність за своєчасний, повний і об’єктивний розгляд звернень громадян, прийняття по них рішень та повідомлення громадян про результати розгляду покладається на голів постійних комісій.
        Керівництво районної ради забезпечує постійні комісії приміщенням та оргтехнікою, при необхідності автотранспортом. Розпорядженням голови Самбірської районної ради за комісією закріплюється працівник виконавчого апарату районної ради, який допомагає у роботі постійної комісії.