Громадські слухання

ПОЛОЖЕННЯ

про громадські слухання в Самбірському районі

 

I. Загальні положення

1.1. Громадські слухання є формою участі громадськості в здійсненні повноважень місцевого самоврядування, які передбачені Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.2. Метою проведення громадських слухань є глибоке вивчення найактуальніших проблем району, розробка шляхів їх розв’язання, ознайомлення громадськості району  з позицією районної влади з назрілих питань та отримання від мешканців району  пропозицій і зауважень.

1.3. Під час громадських слухань:

– заслуховується інформація про вирішення окремих питань, які стосуються інтересів всіх членів територіальних громад району або її окремих частин;

– порушуються питання та вносяться пропозиції щодо вирішення проблем місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування;

– обговорюються та вносяться пропозиції до проектів рішень районної  ради.

1.4. Слухання проводяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань.

1.5. Результати проведення громадських слухань носять рекомендаційний характер для районної ради.

1.6. Громадські слухання не можуть проводитися з проблем, що стосуються:

– питань, не віднесених до компетенції місцевого самоврядування;

– ініціатив, що носять політичний характер.

1.7. Громадські слухання не можуть проводитися менш як за шість місяців до проведення виборів депутатів районної  ради.

1.8. Наступні громадські слухання з одного і того ж питання на відповідній території проводяться не раніше трьох місяців після проведення попередніх.

1.9. Загальнорайонні громадські слухання проводяться з тих актуальних проблем, що стосуються жителів району.

1.10. Громадські слухання проводяться також з питань, які мають відношення до мешканців:

– села;

– селища;

– міста районного значення

1.11. Громадські слухання проводяться у термін, що не перевищує двох місяців з дня реєстрації ініціативи щодо проведення таких слухань.

1.12. Питання організації та проведення громадських слухань регулюються законодавством і  цим Положенням.

ІI. Ініціювання громадських слухань

2.1. Суб’єктами права ініціювання громадських слухань у порядку, визначеному цим Положенням (далі – Ініціатор), є:

– голова районної ради;

– депутатами  районної  ради;

– постійні комісії  районної  ради;

– президія районної  ради;

– органи самоорганізації населення;

– громадські організації;

– мешканці  району.

2.2. Реєстрація ініціативи про наміри проведення громадських слухань здійснюється:

2.2.1. У секретаріаті  районної ради у випадках, якщо ініціативу підтримано:

– головою районної ради;

– не менш як однією п’ятою депутатів від загального складу міської ради;

– не менше як 300 мешканцями району.

2.3. У випадку ініціювання громадських слухань не менш як 300 мешканцями району,  реєструється  ініціативна група в кількості не менше 10 осіб, котрі мають виборче право.

2.4.  Для реєстрації ініціативи проведення громадських слухань подається заява суб’єкта ініціативи, в якій зазначаються:

– проблема, яка пропонується для обговорення на громадських слуханнях;

– територія, на яку розповсюджується проблематика, що виноситься на обговорення громадських слухань;

– особа чи особи, уповноважені представляти ініціативну групу, групу депутатів.

2.5. У секретаріаті районноїої ради реєструється заяву в Книзі реєстрації місцевих ініціатив, зборів та громадських слухань.

2.7. Протягом трьох робочих днів голова районної ради організовує зустріч членів ініціативної групи з відповідальними працівниками районної радии для розгляду питань, зазначених у заяві на проведення слухань, для їхнього вирішення органами самоврядування відповідно до власної компетенції у встановлені терміни. У разі, якщо така зустріч не відбулася з причин, незалежних від ініціативної групи, або коли в результаті зустрічі не було досягнуто узгодженого рішення, ініціативна група розпочинає збір підписів на підтримку ініціативи для проведення громадських слухань.

2.8. Голова районної  ради:

– затверджує форму підписного листа та видає ініціативній групі його зразок;

– розраховує необхідну кількість громадян, які повинні підписати листи;

– фіксує за своїм підписом на копії заяви необхідну кількість підписних листів.

2.9. Підписний лист повинен містити такі дані:

– назву і теми громадських слухань;

– прізвище, ім’я та по батькові особи, котра підписує лист;

– дата народження;

– місце постійного проживання;

– підпис.

2.10. Підписні листи на підтримку ініціативи подаються голові районної ради  протягом п’ятнадцяти днів з дня реєстрації.

2.11. Протягом п’яти робочих днів з дня подання підписних листів (поданих ініціативною групою громадян) голова районної ради  здійснює реєстрацію підписних листів, про що повідомляють Ініціатора протягом найкоротшого часу, але не пізніше трьох робочих днів після прийняття цього рішення.

2.12. Голова районної ради може перевірити достовірність підписів у підписному листі, який подається ініціативною групою, та прийняти рішення про недостовірність деяких з них. У цьому випадку ініціативна група може додатково, протягом трьох днів, зібрати відповідну кількість підписів.

2.13. Рішення про реєстрацію ініціативи оприлюднюється у засобах масової інформації протягом п’яти робочих днів.

III. Підготовка громадських слухань

3.1. Протягом п’яти робочих днів після реєстрації ініціативи голова районної  ради  за погодженням з Ініціатором громадських слухань затверджує план проведення заходів з організації та проведення громадських слухань.

3.2. План заходів з організації та проведення громадських слухань повинен передбачати:

– створення дорадчого комітету з проведення громадських слухань;

– створення, в разі необхідності, експертних груп із проблем, які пропонуються на розгляд громадських слухань;

– календарний план заходів з організації та проведення громадських слухань.

3.3. Дорадчий комітет створюється розпорядженням голови районної ради, до складу якого входять:

– посадова особа, яка відповідає за підготовку громадських слухань;

– представник Ініціатора громадських слухань;

– депутати районної  ради (за згодою);

– представники громадських організацій (за згодою).

Кількість членів дорадчого комітету визначається з розрахунку 7 – 15 осіб із врахуванням різних поглядів на проблему, яка виноситься на громадські слухання.

3.4. Дорадчий комітет відповідає за підготовку рекомендацій з питань, що виносяться на громадські слухання.

3.5. Очолює дорадчий комітет представник Ініціатора громадських слухань.

3.6. Формою роботи дорадчого комітету є засідання. Регламент проведення засідань дорадчого комітету визначається самим комітетом. За результатами обговорення питань комітет приймає рекомендації.

3.7. Експертні групи утворюються розпорядженням голови районної ради за рекомендацією дорадчого комітету.

3.8. Експертні групи відповідають за підготовку експертних висновків з питань, які виносяться на громадські слухання.

3.9.  Пропозиції дорадчого комітету можуть публікуватися в засобах масової інформації.

IV. Проведення громадських слухань

4.1. Громадські слухання проводяться не пізніше одного місяця після реєстрації ініціативи про їх проведення або в інший час, запропонований Ініціатором слухань, але не пізніше трьох місяців з дня реєстрації ініціативи.

4.2. Час та місце проведення громадських слухань визначаються розпорядженням голови районної ради за рекомендацією дорадчого комітету.

4.3. Про час та місце проведення громадських слухань дорадчий комітет повідомляє у засобах масової інформації не пізніш як за десять днів до їх проведення.

4.4. Проводить громадські слухання голова дорадчого комітету.

4.5. На громадських слуханнях приймається порядок денний та регламент роботи, який обов’язково передбачає доповіді представників Ініціатора слухань та дорадчого комітету, виступи представників експертних груп.

4.6. Не допускається розгляд питань та прийняття рішень, які не стосуються теми слухань та не були внесені до порядку денного громадських слухань.

4.7. Пропозиції вважаються прийнятими за результатами громадського слухання, якщо за них проголосувало більше половини учасників. Всі пропозиції учасників громадських слухань заносяться до протоколу засідання, за яке відповідає секретар слухань.

4.8. Секретарем слухань є секретар дорадчого комітету чи інша особа, яку обирають присутні на слуханнях.

4.9. Головуючий зобов’язаний надати слово представникам усіх груп, які висловили свою позицію під час підготовки громадських слухань у засобах масової інформації чи під час роботи дорадчого комітету. Головуючий спрямовує виступаючих до висловлення своєї думки саме з теми громадських слухань.

4.10. При обговоренні декількох проектів може проводитися рейтингове голосування, в якому беруть участь жителі відповідної території.

V. Документування та правові наслідки

5.1. Протокол оформляється головою дорадчого комітету та секретарем і подається голові районної ради  не пізніше трьох робочих днів після проведення громадських слухань.

5.2. Протокол повинен містити:

– назву теми, час і місце проведення слухань;

– дані про кількість учасників громадських слухань, у т. ч. мешканців відповідної території;

– рішення, яке прийняте на громадському слуханні;

– пропозиції, висловлені учасниками слухань;

– результати рейтингового голосування за наявності різних проектів;

– пропозиції дорадчого комітету.

5.2.1. Протокол готують у трьох примірниках, один з яких передається на зберігання голови районної ради,  другий – представнику Ініціатора, третій примірник розміщують на інформаційному стенді ради для ознайомлення.

5.3. За результатами громадських слухань голова районної ради готує висновки та пропозиції, які підлягають розгляду на найближчій сесії  ради.

5.4. Про хід проведення та результати громадського слухання інформуються жителі району через засоби масової інформації в десятиденний термін.

Висновки та пропозиції за результатами громадських слухань підлягають опублікуванню у засобах масової інформації протягом тижня з дня їх розгляду на сесії відповідної ради.

5.5. Депутати районної ради  можуть прийняти окреме рішення за результатами проведення громадських слухань.